PY1 Temel bilimler kapsamına giren konularda donanımlıdır.

 

PY2 Sahada, laboratuvarda mikroskobik ve makroskobik çalışmalarla farklı kökenli kayaçları ve mineralleri tanıyabilir,  istifsel ilişkilerini belirleyebilir, çökelim yaşlarını saptayabilir, farklı jeolojik bulgular ile oluşum ortamlarını yorumlayabilir ve dünya tarihinin geçmişini ortaya çıkarabilir özelliklere sahiptir.

 

PY3 Yerüstü ve yeraltı verilerini kullanarak jeolojik haritalama yapabilir, yapısal ve tektonik özelliklerini ortaya koyabilir, her türlü çizim tekniklerini kullanarak yorumlayabilir ve model/tasarım yapabilir bilgi ve beceridedir.

 

PY4 Fosil yakıtlar gibi enerji kaynaklarını, metalik madenler ve endüstriyel hammaddelerle ilgili araştırma yapabilir özelliktedir. Değinilen ekonomik değerleri ülke ekonomisine kazandıracak planlama, tasarım, yorumlama bilgi ve becerisine sahiptir. Ayrıca, yönetiminde çalışanları mesleki olarak doğru yönlendirebilir niteliktedir.

 

PY5 Maden aramaları, mühendislik ve yeraltı suyu araştırmalarında jeofiziksel yöntemler ve sondajları hakkında bilgi ve yorumlayabilme yeteneğine sahip bulunmaktadır.

 

PY6 Kayaçların ve zeminlerin mühendislik özellikleri ve baraj, tünel, köprü, yol, temel gibi mühendislik yapılarına belirleyebilme, bunlarla ilgili çalışmaları planlayıp sonuçlarını değerlendirerek yorumlayabilme bilgi ve becerisindedir.

 

PY7 Her türlü doğal yapı malzemeleri ve süs tasları ile ilgili arama, inceleme yapabilmektedir.

 

PY8 Farklı mesleki disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilir; planlama, tasarım, liderlik yapabilir; mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilir; proje üretebilir; günümüz teknolojilerini mesleki alanda kullanabilir; YEBİM, Uygulamalı Araştırma ve Sıvı kapanım laboratuvarlarında AR-GE çalışmaları yapabilir ve bu çalışmalarda başarı ile görev alabilir; yerbilimlerinde modern gelişmeleri takip edip, bunlarla ilgili çözüm yöntemleri geliştirebilir bir yapıdadır.

 

PY9 Mesleki alandaki bütün hukuksal gelişmeleri (çevre, petrol, maden, imar, jeotermal, yeraltı suları, kıyı kenar gibi) takip edebilir bir alt yapıya sahiptir, aynı zamanda yenilikçi ve girişimci niteliktedir.

 

PY10 Edindiği bilimsel bilgi, veri ve sonuçları en iyi şekilde yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.