ÖZGÖRÜMÜZ (VİZYONUMUZ)
İleri düzeyde bilgi sahibi, sorun çözme becerisi ve tutkusu olan, yaratıcı düşünceye sahip yerbilimci mühendisler yetiştirmektir.

ÖZGÖREVİMİZ (MİSYONUMUZ)
Jeoloji Mühendisliği ve bağlantılı olduğu diğer alanlarda çalışabilecek sağlam, temel jeoloji bilgisine sahip, edindiği bilgileri problem çözmede kullanabilen, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde mühendisler yetiştirmek.

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ

Yeryuvarının çeşitli özelliklerini belirlemek, ölçmek ve bunları ülke ve insanlık için kullanılabilir bilgiler haline getirebilmek amacıyla profesyonel meslek mensupları yetiştirmek üzere aşağıdaki amaçlar öngörülür:

1. Jeolojinin konularını Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulayarak inceleyen,

2. Yerkabuğunun dinamiğini araştırırken deney/gözlem yapabilen, tasarlayabilen, sonuçları analiz ederek yorumlayabilen,

3. Meslek alanı ile ilgili problemleri saptayıp tanımlayabilen, çözümler üretebilen, uygulamada gerekli teknikleri, modern araç-gereçleri kullanabilen,

4. Jeolojik sorunları çözmek için proje üretebilen, araştırmalar sırasında disiplinler arası işbirliğini gerekli gören, oluşturulan ekiplerde çalışabilen, ekip oluşturmada öncülük edebilen,

5. Meslek hayatında paydaşlarıyla iletişim kurabilen, mesleki ve etik değerlerin önemini kavrayan ve uygulayabilen,

6. Çağının ve mesleğinin toplumsal ve evrensel boyutlarının farkında olan, fikir üretebilen, ürettiklerini yayabilen,

7. Mesleğini yaparken yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilen ve öğrenmeye devam edebilen,

8. Mezunlarının mesleki beklentilerini karşılayabilen, bu kapsamda işini en iyi şekilde yapabilen, kendini sürekli geliştirme becerisini elde eden, elde ettiği formasyonla özel ve resmi kurumlarda kolayca iş bulabilen,

Bu amaçlar doğrultusunda kariyer hedeflerini planlayabilen, bu hedeflere ulaşmak için sistemli bir çalışma içinde olabilen, çalıştığı kurumu daha ileri aşamalara taşıma irade ve gücüne sahip, özel sektörde de aynı beceriyi sergileyebilen mühendisler yetiştirmektir.