Bahar Dönemi 
812502 Kumtaşı Rezervuarlarında Diyajenez
812505 Ofiyolitler
812506 İleri Jeolojik Harita Alımı
812507 İleri Yapısal Jeoloji 
812508 Türkiye’nin Neotektoniği
812510 Basen Analizi II
812512 Sığ Deniz Jeolojisi
812515 Uzaktan Algılama
812523 Paleozoyik Bentik Foraminiferleri
812524 Mesozoyik Bentik Foraminiferleri
812526 Nannofosiller
812531 Neojen Stratigrafisi ve Tetis’in Parçalanması
812534 Volkanoloji
812536 Evaporitler
812539 X Işınları Difraksiyonu
812540 Mineral Ayırma Yöntemleri
812551 Levha Tektoniği ve Maden Yatakları
812552 İleri Maden Jeolojisi
812553 Türkiye Metalik Maden Yatakları
812560 Palinoloji
812561 Kömür Jeolojisi ve Teknolojisi
812562 İleri Maden Mikroskopisi
812569 Kayaçların Petrofiziksel Özelliklerini Tayin Yöntemleri
812573 Kuyu Logları
812574 Petrol Kaynak Kaya Analiz Yöntemleri ve Yorumu
812577 Uygulamalı Kuyu Hidroliği
812580 İleri Petrol Jeolojisi I
812584 Mühendislik Jeolojisinde İleri Konular
812591 Kayaçlarda Bozuşma
812593 Denizlerde Jeolojik ve Antropojenik Ağır Metal Zenginleşmeleri

Güz Dönemi 

812501 Türkiye’nin Tektoniği
812502 Kumtaşı Rezervuarlarında Diyajenez
812503 Levha Tektoniği
812509 Basen Analizi I
812514 Genişlemeli Tektonik ve Havza Gelişimi
812518 Planktonik Foraminiferleri
812522 İleri Omurgasızlar Paleontolojisi
812523 Paleozoyik Bentik Foraminiferleri
812525 Senozoyik Bentik Foraminiferlari
812530 Türkiye Neojen Stratigrafisi
812533 İleri Jeoistatistik
812537 İleri Mineraloji
812539 X Işınları Difraksiyonu
812548 Petrolojide İleri Konular
812550 Jeokronoloji
812551 Levha Tektoniği ve Maden Yatakları
812554 Türkiye Endüstriyel Hammadde Yatakları
812557 Kil Jeolojisi
812561 Şev Stabilitesi ve Heyelanlar
812562 İleri Maden Mikroskopisi
812567 Organik Jeokimya
812570 Kıyı Jeolojisi
812571 Yeraltı Korelasyon Metodları
812573 Kuyu Logları
812575 Petrol Aramalarında Kuyu Takibi ve Değerlendirme
812581 İleri Petrol Jeolojisi
812588 Kayaların Jeomekanik Özellikleri
812595 Baraj ve Tünel Jeolojisi
812596 Kültürel Jeoloji
812597 Jeolojik Miras
812598 Mikrotektonik